Start / Integritetspolicy

Vår integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

ALOQ AB (org.nr 5567455-7078) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan alltid kontakta oss med integritets- och dataskyddsfrågor genom att mejla eller ringa vår byråchef Louise Toresson på [email protected] eller 063–140723.

Insamling och behandling av personuppgifter

För att behandla personuppgifter behöver det finnas stöd i gällande dataskyddslagstiftning. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs att den är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig, fullgöra rättsliga förpliktelser, skydda intressen av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person eller att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Personuppgifter får också behandlas om det finns samtycke.

Vi samlar bara in och behandlar personuppgifter för särskilda, uttryckligen angivna och berättigade ändamål. Vi behandlar inte vid senare tillfälle insamlade uppgifter på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Vår behandling av dina personuppgifter vilar på dessa rättsliga grunder: (1) Du har lämnat ditt samtycke till behandlingen (2) Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig.

Lagring och uppdatering av personuppgifter

Vi sparar personuppgifter om dig eller det företag du representerar när du gör en förfrågan till oss via mejl eller fyller i ett formulär på vår webbplats. Personuppgifterna kan exempelvis vara namn, telefonnummer, e-post, företagsnamn, person- eller organisationsnummer.

Vi lagrar personuppgifter för att skicka och hantera nyhetsbrev, svara på förfrågningar eller fullfölja avtal med dig. Vi försöker hela tiden att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om vi upptäcker felaktiga eller ofullständiga uppgifter, korrigerar eller raderar vi dem.

Lagringstid

Vi sparar personuppgifter så länge som de behövs för ändamålet med behandlingen eller så länge som du är kund hos oss. När personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet eller om vårt kundförhållande upphört, kommer vi att radera dina personuppgifter inom 24 månader. Undantaget är de gånger vi enligt lag är skyldiga att spara uppgifterna under en längre tid, till exempel enligt bokföringslagen.

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumeration eller beställning av informationsmaterial, sparas så länge du är prenumerant eller så länge som krävs för att vi ska kunna göra utskicket du efterfrågat. Du samtycker och kan närsomhelst avsluta din prenumeration. Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till eventuella evenemang som vi bjuder in till, sparas så länge som krävs för administration och uppföljning av evenemanget.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få dem flyttade, rättade eller raderade.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska görs skriftligen till vår byråchef Louise Toresson via e-post till [email protected]. Din rätt till information medför också att du har rätt att veta vilka vi delat din information med samt rätt att få dina uppgifter raderade.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering uppmanas du att anmäla detta till oss så snart som möjligt. Du kan också vända dig till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål. En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

Datalagring samt delning med tredje part

Vi lämnar när det krävs uppgifter till samarbetspartners för att genomföra betalningar och leveranser samt för att kunna ge dig personlig information och erbjudanden. Data lagras i IT-system med hög säkerhet i alla led. Skulle vi mot förmodan misstänka att ett dataintrång skett eller att uppgifter riskerat att komma i orätta händer, rapporteras detta direkt till Integritetsskyddsmyndigheten.